چنگ عباسی مدل اهورا لِوِرا

این ساز از یک سو قدیمی‌ترین ابزار موسیقی است که تاکنون شناخته شده است و از سوی دیگر با تولید چنگ الکتریکی (الکتریک هارپ) می‌توان آن را در زمره جدیدترین سازها هم به حساب آورد.

ضمانت کالا

خرید امن

ارسال سریع

ضمانت بازگشت

چنــگ گونــه ای ســاز زهــی باســتانی و از مشــهورترین ســازهای ایــران

باســتان بــه شــمار میآمــده اســت. طبق شـواهد بـه دسـت آمـده در

خوزسـتان سـاز چنـگ بـه عنوان قدیمی تریــن ســاز ســیمی جهــان و نزدیــک شــش هزار ســال قدمــت دارد.
در ادبیـات پارسـی نیـز از ایـن سـاز ایرانـی بسـیار یـاد شـده اســت و ســیاره زهــره را چنــگزن دانســته اند. در ایــران باسـتان بـه سـاز چنـگ، چانـگ و ارپـال هـم مـی گفتـه انـد.

انـواع سـاز چنـگ یـا هـارپ بـه چهـار دسـته کلـی چنـگ ارکسـتری، چنـگ سـنتی، چنـگ باسـتانی و چنـگ تزیینـی تقسـیم میشـود کـه خـود از لحـاظ شـکل ظاهـری بـه ۱۷ نــوع الگــو و فــرم چنــگ تقســیم میشــود از جملــه چنــگ زاویــه دار، چنــگ منحنــی، چنــگ ون و چنــگ کنــدوگ و چنــگ ون کنــار ساســانی و چنــگ لیــر (چنگــی در یونــان کــه بــه شــکل U اســت ) میشــود یــاد کــرد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چنگ عباسی مدل اهورا لِوِرا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات پیشنهادی