چنگ عباسی مدل لبینا

این ساز از یک سو قدیمی‌ترین ابزار موسیقی است که تاکنون شناخته شده است

و از سوی دیگر با تولید چنگ الکتریکی (الکتریک هارپ) می‌توان آن را در زمره جدیدترین سازها هم به حساب آورد.

ضمانت کالا/ نت هشتم

ضمانت کالا

خرید امن / نت هشتم

خرید امن

ارسال سریع/ نت هشتم

ارسال سریع

ضمانت بازگشت وجه / نت هشتم

ضمانت بازگشت

چنگ عباسی مدل لبینا جز یکی از دست ساخته های استاد عباسی میباشد.

چنــگ گونــه ای ســاز زهــی باســتانی و از مشــهورترین ســازهای ایــران باســتان بــه شــمار میآمــده اســت.

طبق شـواهد بـه دسـت آمـده در خوزسـتان سـاز چنـگ بـه عنوان قدیمی تریــن

ســاز ســیمی جهــان و نزدیــک شــش هزار ســال قدمــت دارد.
در ادبیـات پارسـی نیـز از ایـن سـاز ایرانـی بسـیار یـاد شـده اســت و ســیاره زهــره را چنــگزن دانســته اند. در ایــران باسـتان بـه سـاز چنـگ، چانـگ و ارپـال هـم مـی گفتـه انـد.

انـواع سـاز چنـگ یـا هـارپ بـه چهـار دسـته کلـی چنـگ ارکسـتری، چنـگ سـنتی، چنـگ باسـتانی و چنـگ تزیینـی تقسـیم میشـود کـه خـود از لحـاظ شـکل ظاهـری بـه ۱۷ نــوع الگــو و فــرم چنــگ تقســیم میشــود از جملــه چنــگ زاویــه دار، چنــگ منحنــی، چنــگ ون و چنــگ کنــدوگ و چنــگ ون کنــار ساســانی و چنــگ لیــر (چنگــی در یونــان کــه بــه شــکل U اســت ) میشــود یــاد کــرد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چنگ عباسی مدل لبینا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولاتی که مشاهده کردید